Årsmöte + konstituerande styrelsemöte 25 mars 18:30 på ST

Ordinarie årsmötesförhandlingar (se bifogad dagordning) och därefter blir det lite bildvisning av Margaretha Häggström från resor hon gjort, förhoppningsvis får vi se lite från Svalbard.

Det blir även en liten matbit (smörgåstårta) och något att dricka till.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Kassaförvaltarens rapport.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
 11. Val av ordförande för en tid av två år.
  Avgående:     Bernt Seipl
 12. Val av 4 ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
  Kvarvarande: Peter Barkman, Anette Lundén, Thomas E Petersson, Gitte Kynning
  Avgående:          Anette Eklöf, Kent Almkvist
  Förslag:                Omval av Anette Eklöf, Kent Almkvist
 13. Val av revisor för en tid av ett år.
  Avgående:      Christer Riben
  Förslag:                Omval
 14. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år.
  Avgående:      Marie Johanson
  Förslag:          Omval
 15. Val av valberedning för en tid av ett år.
  Avgående:      Peter Fristedt
  Förslag:          Omval av Peter Fristedt
 16. Fastställande av årsavgift. Nuvarande 100 kronor.
 17. Behandling av till mötet inkomna skrivelser.
 18. Information från styrelsen
 19. Visning av nya hemsidan (extern) och genomgång.
 20. Mötets avslutande.